Skip to main content

HOUSE PLAN

대지면적 : 211.80㎡(65.37평)
연면적 : 411.24㎡(126.92평)

공 범 : 철근콘크리트조
건물규모 : 1층(근린생활공간),2~3층(2~3룸)층,4층(4룸,다락)3룸(다락)
외벽마감 : 대리석마감
지붕마감재 : 징크
창호재 : 한화L&C 22MM 페어유리
내벽 마감재 : 실크벽지
바닥재 : 강마루

준공예정일 : 2015년 8월 30일

2룸3룸(2~3층) : 2룸

2룸3룸(2~3층) : 3룸

4층(4룸,3룸) : 3룸

유엠건설 | 덕겸

Author 유엠건설 | 덕겸

More posts by 유엠건설 | 덕겸